top of page

ข้อตกลงการใช้งาน

                 ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนด") อยู่ภายใต้การควบคุมของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย หางโจว The CKB supply chain Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") และบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า "THE CKB" URL:https://www.theckb.com ซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทและผู้ใช้ THE CKB (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") หากคุณใช้ THE CKB ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียด

 

บทที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

ข้อ 1 (วัตถุประสงค์)

                 ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า THE CKB ให้บริการเป็นหลัก (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการนี้") เพื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่บริษัทกำหนด เช่น Taobao และ 1688.com (alibaba.com) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เป็น "สถานที่ขาย") ขายโดยผู้ขาย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร้านค้า") ในนามของผู้ซื้อ ตรวจสอบสินค้าและส่งมอบให้กับลูกค้า

 

ข้อ 2 (การปฏิบัติตามกฎต่างๆ)

                 บริษัทของเราอาจกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากเกี่ยวกับการใช้ THE CKB ในกรณีนั้นเป็นเงื่อนไขการใช้งานที่คุณยอมรับเงื่อนไข โปรดอ่านกฎแต่ละข้ออย่างละเอียดและปฏิบัติตาม

 

บทที่ 2 สมาชิก

ข้อ 3 (การลงทะเบียนสมาชิก)

                 1. ลูกค้าที่ต้องการเป็นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัครลงทะเบียน") จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกให้เสร็จสิ้นโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กำหนด และบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทจะได้รับการกำหนดให้เป็นสมาชิก THE CKB (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เป็น "สมาชิก") ขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียน และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะ

               2. ผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเกี่ยวกับตนเองเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก

               3. หากบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะอนุมัติบุคคลที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นสมาชิก บริษัทอาจไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ นอกจากนี้ แม้จะอนุมัติการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว หากบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม อาจยกเลิกการอนุมัติการลงทะเบียนสมาชิกหรือบังคับให้สมาชิกหมดสภาพสมาชิก แม้ว่าการลงทะเบียนสมาชิกจะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือหากการอนุมัติถูกยกเลิกหรือสมาชิกภาพถูกเพิกถอน บริษัทจะไม่เปิดเผยเหตุผลและไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล

               4. สมาชิกจะต้องชำระค่าสมาชิกซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละแผนแพ็คเกจ ให้กับบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 10 ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

 

ข้อ 4 (บัญชี)

                1. บริษัทจะให้ ID และรหัสผ่านแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชี") ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ

                2. สมาชิกจะต้องใช้และจัดการบัญชีของตนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง และจะต้องไม่โอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลที่สาม ฯลฯ

                 3. ในกรณีที่มีการขโมยบัญชีหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท

                 4. หากบริษัทยืนยันตามวิธีการที่กำหนดว่าบัญชีที่สมาชิกป้อนเมื่อใช้บริการตรงกับบัญชีที่ลงทะเบียน บริษัทจะถือว่าบัญชีนั้นถูกใช้โดยสมาชิกและบัญชีจะไม่ถูกขโมยหรือใช้อย่างผิดกฎหมาย . แม้ว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกจะใช้มันเนื่องจากสถานการณ์อื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากสิ่งนี้

                 5. หากสมาชิกใช้บัญชีของบุคคลที่สามอย่างผิดกฎหมายและทำให้บุคคลที่สามหรือบริษัทของเราเสียหาย สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้

 

ข้อ 5 (ข้อมูลการลงทะเบียน ความเป็นส่วนตัว)

                 1. บริษัทจะจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก (รวมถึงบัญชี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลสมาชิก") ที่บริษัทได้มาโดยการลงทะเบียนสมาชิกหรือการใช้บริการโดยสมาชิกตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดขึ้น

                 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลสมาชิก สมาชิกจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกทันทีโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้ข้อมูลนั้นสะท้อนถึงเนื้อหาที่เป็นความจริงและถูกต้องเสมอ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว เช่น การแจ้งเตือนหรือการไม่มาถึงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว

                 3. บริษัทอาจลบข้อมูลสมาชิกหากพบว่ามีการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกอันเป็นเท็จ

                4. สมาชิกยินยอมให้ใช้โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุกกี้ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "โปรแกรม" ซึ่งจะนำไปใช้ในสิ่งเดียวกันนี้) ซึ่งระบุและจดจำสมาชิกเมื่อบริษัทให้บริการ ท่านจะต้องใช้บริการภายหลัง สมาชิกอาจปฏิเสธการใช้โปรแกรมของบริษัท แต่ถ้าสมาชิกปฏิเสธการใช้โปรแกรมของบริษัท หรือใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งานของ โปรแกรมหรือสภาพแวดล้อม ส่วนหนึ่งของบริการที่คุณตกลงล่วงหน้าว่าอาจมีบางกรณีที่คุณไม่สามารถใช้งานได้ และแม้แต่ในกรณีนี้ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ

 

ข้อ 6 (ประกาศแก่สมาชิก)

                 1. การแจ้งเตือน ฯลฯ จากบริษัทถึงสมาชิกจะถูกส่งทางอีเมล ประกาศบน THE CKB หรือโดยวิธีอื่นที่บริษัทกำหนด

                 2. ในกรณีที่บริษัทส่งหนังสือแจ้งทางอีเมล ให้ถือว่าสมาชิกได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ณ เวลาที่อีเมลส่งถึงสมาชิก หรือ 24 ชั่วโมงหลังจากอีเมลดังกล่าว ส่งโดยบริษัทแล้วแต่ว่าอย่างใดถึงก่อน คุณตกลงล่วงหน้าว่าในกรณีนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบแม้ว่าจดหมายจะไม่มาถึงหรือล่าช้าเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่สมาชิกใช้

                 3.บริษัทจะสามารถส่งอีเมลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานบริการได้ โดยไม่คำนึงถึงความประสงค์ของสมาชิก สมาชิกตกลงล่วงหน้าว่าไม่สามารถหยุดการส่งอีเมลดังกล่าวได้ตามคำขอของสมาชิก

ข้อ 7 (การถอนเงิน ฯลฯ)

                 1. หากสมาชิกประสงค์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการถอน และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าว สมาชิกภาพจะถูกถอนออก

                2. หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าสมาชิกมีกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจระงับการใช้บริการของสมาชิก เปลี่ยนแปลงบัญชีของสมาชิก หรือบังคับยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่สมาชิกได้รับ

                    1) เมื่อมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับหรือข้อกำหนดเหล่านี้

                    2) เมื่อจำเป็นต้องรับรองความปลอดภัยของสมาชิก เช่น เมื่อมีการเข้าสู่ระบบล้มเหลวมากกว่าจำนวนหนึ่ง

                    3) หากบัญชีถูกนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย เช่น โอนหรือให้ยืมบัญชีไปยังบุคคลที่สาม

                    4) กรณีละเลยการชำระหนี้ต่างๆ ต่อบริษัทฯ

                    5) หากติดต่อสมาชิกไม่ได้นานกว่าหนึ่งปี

                    6) กรณีอื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

                 3. แม้ว่าบริษัทจะระงับการใช้บริการของสมาชิก เปลี่ยนแปลงบัญชีของสมาชิก หรือบังคับลบสมาชิกภาพตามวรรคก่อน บริษัทก็ไม่มีหน้าที่ต้องอธิบายเหตุผลให้สมาชิกทราบ

                4. หากสมาชิกถอนตัวจากการเป็นสมาชิก ฯลฯ จะไม่สามารถใช้บัญชีและบริการ THE CKB ได้ทันที หากสมาชิกเป็นหนี้กับบริษัทก่อนที่จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก ฯลฯ หนี้จะไม่หมดไป และสมาชิกควรชำระหนี้คืนให้กับบริษัททันที

 

บทที่ 3 ตัวแทนจัดซื้อสินค้า

ข้อ 8 (การจัดทำสัญญา ฯลฯ)

                 1. เมื่อลูกค้าสั่งสินค้าผ่าน THE บินตรง ให้ถือว่าทางร้าน ฯลฯ ได้ยื่นขอสัญญาจ้างเหมาซื้อสินค้า (รวมงาน ตรวจสอบและจัดส่ง) ในขณะนั้น เมื่อทราบแน่ชัดว่า บริษัทของเราได้ยอมรับใบสมัครทางอีเมล ฯลฯ สัญญาฝากขายจะสรุปได้ภายใต้เงื่อนไขการทำธุรกรรมที่ระบุไว้ในเที่ยวบินตรงและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

                2. เราจะตรวจสอบลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์ (ตรวจสอบว่ามีน้ำตา หลุดลุ่ย คราบ เชื้อรา หรือความเสียหายอื่น ๆ และดูว่าลักษณะที่ปรากฏนั้นตรงกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือไม่) แต่คุณภาพและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ฯลฯ นั้น ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา และเราไม่รับประกันสิ่งนี้ วิธีการและเกณฑ์การตรวจสอบเฉพาะให้เป็นไปตามที่กำหนดในเที่ยวบินตรง

                3. ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าตามรายการด้านล่าง และบริษัทจะไม่ชดเชยความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเมื่อสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้

                     1) สินค้าที่มีการนำเข้า การขาย การครอบครอง ฯลฯ ได้รับการควบคุมโดยสนธิสัญญาและกฎหมาย เช่น อนุสัญญาวอชิงตัน

                     2) สินค้าที่รัฐบาลจีนห้ามส่งออก

                     3) สินค้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามนำเข้า

                     4)  ภาพอนาจารหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

                     5) ผลิตภัณฑ์ที่เปราะบาง เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและแก้ว (รวมถึงกล่องที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์)

                     6) สิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์

                     7) สินค้าจากร้านค้าที่เราตัดสินว่ามีชื่อเสียงในทางไม่ดี

                     8) สินค้าอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าหาซื้อไม่ได้หรือหาซื้อได้ยาก

                 4. ลูกค้าจะต้องไม่ใช้สินค้าที่ซื้อจากเราเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์ดั้งเดิม เช่น การใส่ร้ายใน SNS

                 5. เมื่อบริษัทจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทจัดส่งที่บริษัทกำหนด ถือว่าภาระผูกพันของบริษัทได้รับการปฏิบัติตามแล้ว และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จะโอนไปยังลูกค้า แต่ลูกค้าจะยังคงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะถูกโอนไปยังลูกค้าเมื่อชำระเงิน (รวมถึงการชำระมัดจำ) และสินค้าถูกส่งไปยังบริษัทจัดส่ง

 

ข้อ 9 (ค่าจัดส่ง ฯลฯ)

                 สินค้าควรจัดส่งตามวิธีการจัดส่งในระบบ THE CKB ที่กำหนดโดยบริษัท และลูกค้าควรชำระค่าขนส่งหลังจากตกลงล่วงหน้าว่าระยะเวลาการจัดส่งจะต้องเป็นไปตามวิธีการจัดส่ง

 

ข้อ 10 (วิธีการชำระเงิน ฯลฯ)

                 วิธีการชำระเงินสำหรับราคาสินค้า ค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จะเป็นระบบเงินฝากที่ลูกค้าเรียกเก็บเงินล่วงหน้าโดยใช้ระบบของเราและชำระจากยอดคงเหลือ และอยู่ภายใต้ THE CKB โดยเฉพาะ

 

ข้อ 11 (การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน/คืนสินค้า)

                 1. การยกเลิก การคืนเงิน การคืนสินค้า และการแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลังจากทำการสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากเนื้อหาของแอปพลิเคชัน (คุณภาพต่ำ หรือประเภทหรือจำนวนของผลิตภัณฑ์แตกต่างจากเนื้อหาของคำสั่งซื้อ) การคืนเงินจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดย บริษัท.

                2. หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าสินค้ามีข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ เราจะขอให้ร้านค้าดำเนินการคืนเงิน คืน แลกเปลี่ยน ฯลฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไซต์ขายหรือร้านค้าที่อนุญาตให้คืนได้ โปรดรับทราบล่วงหน้าว่าการรับสินค้าอาจล่าช้าหรือสินค้าอาจไม่ถูกจัดส่งขึ้นอยู่กับการตอบกลับการคืนเงิน การคืน หรือการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หากสินค้าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าที่ไม่ใช่ของแท้ กล่องด้านนอกของสินค้าเสียหายหรือสกปรก และรูปภาพของหน้าสินค้า (ภาพถ่าย, ps, ฯลฯ) ไม่ตรงกับสินค้าจริงที่ได้รับ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอคืนสินค้า ฯลฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างจากที่ลูกค้าจินตนาการไว้

 

บทที่ 4 ข้อกำหนดการใช้งาน API

ข้อ 12 (การใช้ API)

                1. บริษัทจะสามารถเชื่อมโยงกับ Application Programming Interfaces ต่างๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "API") ที่มีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับบริการ API จะใช้ตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทและผู้ให้บริการ API เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้และภายในขอบเขตที่ไม่ละเมิดข้อตกลงนี้

               2. เมื่อใช้ API ลูกค้าอาจชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการ API

               3. เนื้อหาเฉพาะของบริการที่มีให้โดย API นี้จะอธิบายไว้ใน THE CKB หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ API นี้

 

ข้อ 13 (การระงับและการยุติ API)

               1. บริษัทอาจระงับการให้บริการ API ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากมีข้อใดต่อไปนี้

                    1) เมื่อดำเนินการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ API นี้

                    2) เมื่อการทำงานของ API นี้กลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ สายสื่อสาร ฯลฯ การทำงานที่ผิดพลาด ความเข้มข้นของการเข้าถึงมากเกินไป การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ก ฯลฯ

                    3) เมื่อการทำงานของ API นี้กลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม ความขัดแย้ง แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ความเสียหายจากลมและน้ำท่วม ไฟฟ้าดับ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

                    4) นอกจากนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาว่าการระงับหรือการหยุดชะงักเป็นสิ่งที่จำเป็น

               2. บริษัทของเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยุติเนื้อหาของ API นี้ได้

 

ข้อ 14 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับ API นี้)

              1. บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความชอบด้วยกฎหมาย การไม่มีข้อบกพร่อง ความปลอดภัย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่มีการละเมิดสิทธิ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ API นี้ นอกจากนี้ บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการแก้ไขหรือปรับปรุง API

               2. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับลูกค้า กฎภายในขององค์กรอุตสาหกรรม ฯลฯ และใช้ API นี้ตามความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง เราไม่รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับลูกค้า ข้อบังคับภายในขององค์กรอุตสาหกรรม ฯลฯ

               3. ข้อพิพาทใด ๆ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ API หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ API จะได้รับการจัดการและแก้ไขโดยความรับผิดชอบของลูกค้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเรื่องดังกล่าว

               4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงัก การระงับ การยุติ ความไม่พร้อมใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของ API โดยบริษัท การสูญหายของข้อมูลหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือความเสียหายเนื่องจากการใช้ API หรือความเสียหายอื่นใดที่ได้รับ โดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ API เราจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชย

               5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าเนื่องจากความบกพร่องในบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 

บทที่ 5 บททั่วไป

ข้อ 15 (ข้อห้าม)

              เมื่อใช้ THE CKB ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น บริษัทอาจระงับการทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมในอนาคต นอกจากนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายจากการที่ลูกค้าละเมิด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

              1. ทำลายสิทธิ์ ผลประโยชน์ ชื่อเสียง ฯลฯ ของบริษัท ลูกค้ารายอื่น ผู้ให้บริการ API นี้ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือใส่ร้ายผู้อื่น

              2. การใช้ CKB เพื่อวัตถุประสงค์หรือวิธีการใดๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดั้งเดิม

              3. การใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ วิธีการ หรือลักษณะใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แทรกแซงการทำงานของบริการนี้หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัท หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจรบกวนการทำงานของบริการนี้

              4. การกระทำที่ฝ่าฝืนหรืออาจขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ

              5. ใช้โดยกองกำลังต่อต้านสังคม ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อต้านสังคม เช่น การฟอกเงิน

              6. การละเมิดกฎต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยบริษัท

              7. อัปโหลดหรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ ของ THE CKB เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ การส่งต่อสาธารณะทางอีเมล เป็นต้น

              8. การรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารายอื่นในลักษณะใดๆ

              9. การบิดเบือนหรือการยักยอกข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นหรือวิธีการที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์เดิม

            10. การส่งข้อมูลเท็จมาให้เรา

            11. การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อใช้บริการของเรา

            12. การกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของบริการแต่ละอย่างอย่างมีนัยสำคัญ

            13. เพื่อโอนสถานะและสิทธิ์ในฐานะสมาชิกไปยังบุคคลที่สาม เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ หรือเพื่อเป็นหลักประกัน

            14. การกระทำอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 16 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

               1. ใช้บริการนี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้ โปรดรับทราบรายการต่อไปนี้ล่วงหน้า

                       1) บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึง THE เที่ยวบินตรง แต่ไม่รับประกันเนื้อหา บทบัญญัติที่เชื่อถือได้ ผลลัพธ์การเข้าถึง ฯลฯ ของบริการ นอกจากนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือการเข้าถึงผ่านบริการค้นหาของเที่ยวบินตรง

                       2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงักของระบบ ความล่าช้า การยกเลิก การสูญหายของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการเที่ยวบินตรงเนื่องจากความล้มเหลวของสายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เราจะไม่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทไม่รับประกันว่าอีเมล เนื้อหา ฯลฯ ที่ส่งจากหน้าเว็บ เซิร์ฟเวอร์ โดเมน ฯลฯ ของบริษัท ไม่มีรายการที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์

                        3) เราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากภายใน THE Direct Flight หรือให้ลิงก์ไปยัง THE Direct Flight จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก ในกรณีนี้ บริษัทไม่ได้ควบคุมไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานและผลที่ตามมา เราขอให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานสำหรับไซต์และทรัพยากรดังกล่าวแยกต่างหาก

                        4) เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าของเรา แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

                        5) บริษัทของเราอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือแก้ไขเนื้อหาของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า ในกรณีนี้แม้ว่าลูกค้าจะได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบ เราจะไม่รับผิดชอบค่าชดเชยหรือผลเสียใดๆ

                        6) ในบริการที่บริษัทจัดหาให้ ข้อมูลที่ลูกค้าให้มาอาจอยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในสิทธิบัตร สิทธิ์รุ่นอรรถประโยชน์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในรูปภาพ แต่เหล่านี้ ) และเราถูกบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหาย เราจะชดเชยลูกค้าที่ให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ (ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมทนายความ ฯลฯ)

                        7) ปัญหาใด ๆ ระหว่างลูกค้าหรือระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สาม (รวมถึงสถานที่ขายและร้านค้า) จะต้องได้รับการแก้ไขระหว่างทั้งสองฝ่าย

                        8) บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสต่างๆ จะไม่รวมอยู่ในอีเมลและนิตยสารอีเมลที่ส่งจากเที่ยวบินตรง เซิร์ฟเวอร์ โดเมน ฯลฯ

                        9) เราอาจให้ข้อมูลรวมถึงคำแนะนำแก่ลูกค้าของเรา แต่เราไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องนี้

                   2.บริษัทของเราอาจระงับหรือระงับบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หากมีรายการดังต่อไปนี้ กรณีนี้แม้ลูกค้าได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบชดใช้หรือเสียเปรียบใดๆ

                       1) การบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบ หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าเร่งด่วน

                       2) เมื่อเกิดความยุ่งยากในการให้บริการเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ ฯลฯ

                       3) เมื่อเกิดความยุ่งยากในการให้บริการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนอกเหนือจากข้างต้น

                  3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับในกรณีต่อไปนี้ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในเที่ยวบินตรง

                       1) เมื่อสินค้าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ของแท้ สินค้าลอกเลียนแบบ หรือสินค้าลอกเลียนแบบ

                       2) เมื่อสินค้าหมดที่ร้าน

                       3) หากสินค้าถูกศุลกากรยึด

                       4) เมื่อการนำเข้า/ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นถูกห้ามโดยศุลกากร

                       5) เมื่อสินค้าเสียหายหรือทำงานผิดพลาดระหว่างการขนส่ง

                       6) เมื่อมีความเท็จหรือข้อผิดพลาดในข้อมูล เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งของสินค้าที่ลูกค้าให้ไว้

                       7) เมื่อเกิดความล่าช้าในการจัดส่งหรือภาษีเพิ่มเติมเนื่องจากเนื้อหาและจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ สถานการณ์ของสถานที่ขายและร้านค้า สภาพอากาศ และสถานการณ์ระหว่างประเทศ

                       8) เมื่อการส่งมอบล่าช้าหรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น

                 4. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีศุลกากรที่ทางศุลกากรเรียกเก็บ (รวมถึงกรณีที่ต้องเก็บภาษีเพิ่มเติม) และค่าขนส่ง หากสินค้าถูกส่งคืนไปยังร้านค้าโดยศุลกากร

ข้อ 17 (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

                 ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้รับจากเราจะถูกจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ข้อ 18 (คุกกี้ ฯลฯ)

                 เพื่อตรวจสอบประวัติการเข้าถึงและสถานะการใช้งานของลูกค้า และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP เมื่อลูกค้าเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท เมื่อเข้าถึงด้วยสถานีโทรศัพท์มือถือจะรวบรวมข้อมูลบน หมายเลขประจำตัวเครื่องของเทอร์มินัลมือถือและข้อมูลในประวัติการเข้าถึงของลูกค้า ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีคุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถในการใช้บริการ THE CKB ของคุณอาจถูกจำกัด

 

ข้อ 19 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหา ฯลฯ)

                 1. THE CKB และเนื้อหาที่โพสต์บน THE CKB (ข้อมูล, ข้อมูล, ซอฟต์แวร์, โปรแกรม, ซอร์สโค้ด, การกำหนดค่าไซต์, อินเทอร์เฟซ, เพลง, เสียง, ภาพถ่าย, รูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, ข้อความ ฯลฯ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งเหล่านี้ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหาของบริษัท")) เป็นของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท การใช้ THE CKB ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ THE CKB และเนื้อหาของบริษัท

                 2. การทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต การส่งต่อสาธารณะ การดัดแปลง/เปลี่ยนแปลง การใช้เนื้อหาของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการโพสต์/พิมพ์ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ ของเราโดยเด็ดขาด

 

ข้อ 20 (แก้ไข แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน)

                 เราจะแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น เมื่อแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ เวลาและเนื้อหาของข้อกำหนดที่แก้ไขจะได้รับแจ้งโดยการโพสต์บน THE CKB หรือวิธีการอื่นๆ

 

ข้อ 21 (การโอนสถานะ ฯลฯ)

                 1. ลูกค้าไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน ตั้งหลักประกัน หรือจำหน่ายสิทธิ์หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

                 2. หากเราโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ THE CKB ไปยังบริษัทอื่น เราอาจโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ ตลอดจนข้อมูลบัญชีของลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับผู้รับโอนของการโอนธุรกิจ คุณตกลงที่จะโอนดังกล่าวล่วงหน้า นอกจากนี้ การโอนกิจการที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะรวมถึงไม่เฉพาะการโอนกิจการธรรมดาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแยกธุรกิจและกรณีอื่นๆ ที่มีการโอนกิจการ

 

ข้อ 22 (แยกส่วนได้)

                 แม้ว่าข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ข้อกำหนดและส่วนที่เหลือยกเว้นข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

ข้อ 23 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)

                 ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะต้องเจรจากันเอง หากตกลงกันไม่ได้ คู่สัญญาอาจยื่นฟ้องต่อศาลประชาชนที่บริษัทตั้งอยู่ และจะบังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2022

bottom of page